گارانتی اصلی (ایرانوتبوک، بانی نو، سازگار، گرین، آوات، برسان سرویس، حامی، ایرانیان رهجو گستر، الماس رایان، امرتات و...)