1 سال تضمین سلامت و کارکرد فلش سیستم (کارکرده، سالم و تست شده)