1 هفته تضمین سلامت و کارکرد فلش سیستم (کارکرده، سالم و تست شده)

1 هفته تضمین سلامت و کارکرد فلش سیستم